Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Consideration of the Child’s Image in Historical and Social Context in Modern Consumptive Society of Croatia and Bosnia and Herzegovina

Katarina Dadić - Prethodno priopćenje
Ružica Bešlić Grbešić
Vlatko Smiljanić

Razmatranje slike djeteta u povijesnome i društvenome kontekstu modernoga potrošačkoga društva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Abstract
The authors focus on a pluriperspective analysis of the image and status of children, with the emphasis on print media and consumer environment which is researched in the framework of special historical and social conditions. The research shows how the historical and social context of society in Croatia and Bosnia and Herzegovina is related to the image of the child in the relevant print media, scientific analyses and literature. Through this new thesis authors conclude that the present situation directly implies the need for proper care for the status of children and childhood within modern pedagogical science.

Sažetak
Autori su raščlanili rezultate pedagoških, povijesnih, socioloških i komunikoloških istraživanja koja obrađuju pedagošku destigmatizaciju djece ostvarenih u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, gdje dosad nije bilo sličnih pluriperspektivnih radova, a literature o toj temi gotovo da i nema. Pedagoška destigmatizacija djece značajno je izazvana povijesnim kontekstom u kojem su se Hrvatska te Bosna i Hercegovina nalazile od sredine do kraja 20. stoljeća. Žarište rada je na teorijskim uporištima pedagoške destigmatizacije i na pedagoškim oblicima dječjega »oslobađanja«. Nakana je dosegnuti novo razumijevanje djeteta u suvremenoj pedagogiji kao subjekta destigmatizacije s posebnim naglaskom na povijest, medije i potrošačko okruženje.

Naslov: Consideration of the Child’s Image in Historical and Social Context in Modern Consumptive Society of Croatia and Bosnia and Herzegovina.pdf
Veličina: 127.69 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout